LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA IZCĪŅAS 2009. gada NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1.1. Latvijas Trofi-reidu TŪRISMA Kausa izcīņa (turpmāk tekstā – TK) ir vairākposmu tūrisma sacensības vieglajām apvidus automašīnām, kas norisinās saskaņā ar:
1.1.1    Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
1.1.2 Šo Nolikumu;
1.1.3 Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
1.2. Kausa izcīņas mērķi: popularizēt bez ceļa braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos braucējus.
1.3. TK izcīņa 2009. gadā notiek septiņos posmos. Posmu norises laiki:
 1. Posms trofi-reidā        13 – 15. marts (Madona); Rēķu kalns
 2. Posms trofi reidā         24-26. aprīlis (Taurage), Lietuva;
 3. Posms trofi reidā         29 – 31. maijs (Latgale);
 4. Posms trofi reidā         26 – 28. jūlijs (Rugāji);
 5. Posms trofi-reidā        24 – 26. jūlijs (Ērgļi);
 6. Posms trofi-reidā        21 – 23. Augusts (Trapene):
 7. Posms trofi reidā        23 – 25. oktobris, Kurland Trophy 2009,
Viena posma norises ilgums var būt no vienas līdz trim dienām.

2.  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
2.1 TK vadību, koordinēšanu, kā arī atsevišķu posmu organizēšanu vai, ja nepieciešams, citu posma Rīkotāju, izvēlās biedrība “MAZOZOLI 4×4”.
2.2. Katra posma trasē tiek iekļauti grūti pārvarami ceļu posmi, piemēram, dubļi, sen nelietoti ceļi, dažādi ievērojami kultūrvēsturiski un dabas objekti.
2.3. Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Speciālo posmu (SP) veikšanu. Katra posma Nolikumā Rīkotājam jāsniedz īss maršruta apraksts un vērtēšanas pamatprincipi.
2.4. Distances (pārbraucieni un Speciālie posmi) veikšana notiek tūrisma režīmā, t.i. bez dzīvībai un veselībai bīstamiem ātrumiem.
 
3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.

3.1. TK var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. TK dalībnieku Ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā.
3.3. TK 2009. gada izcīņā piedalās brīvprātīgi apvienojušās ekipāžas 2 auto grupā „Komanda” ar kopīgu nosaukumu.

4. DALĪBNIEKU AUTOMAŠĪNAS.
4.1. TK izcīņā var piedalīties ar apvidus automašīnām, kurām jāatbilst likumīgām prasībām lietošanai pa Latvijas koplietošanas ceļiem,
4.2. TK izcīņas sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt arī ar motocikliem un smagajām apvidus automašīnām atsevišķās ieskaites grupās bez gada kopvērtējuma punktiem.
4.3 TK izcīņā automašīnas var būt aprīkotas ar vinčām, bet to izmantošana tiks ierobežota tās noblombējot.

5. VĒRTĒJUMS.
5.1. Gada kopvērtējumu ekipāžām veido visi posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt..
5.2. TK izcīņas gada kopvērtējumā katra ekipāža punktus saņem saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
5.3. Dalībniekiem laiks LK punktos tiek fiksēts, iebraucot pēdējai „Komandas” ekipāžai. Grupa skaitās izstājusies, ja, tiesnešu punktā iebraucot, ekipāžu skaits ir mazāks par divām (izņemot konkrēto sacensību Nolikumā, Pielikumos vai dokumentācijā paredzētus gadījumus).
5.4. Vienāda punktu skaita gadījumā TK izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura uzrādījusi labākus papildus sacensību rezultātus.
5.5. Komanda nesaņem punktus kopvērtējumam, ja veikusi mazāk par pusi distances.
5.6. Rīkotājs var paredzēt koeficentu rezultātu aprēķināšanai kādā no etapa posmiem (piem. PS2- Triāls k=0.5).
5.7. Par vinčas plombas pāraušanu un vinčas pielietošanu ekipāžas vērtējuma tabulā tiek nobīdītas aiz ekipāžām kuras nav pielietojušas vinču. 
5.8. Sodi par dažādiem pārkāpumiem saskaņā ar 2009. gada Trofi-reidu Norises Nolikuma Pielikumu Nr.4.

6.  IDENTIFIKĀCIJA.
6.1. Startējot TK izcīņā, ekipāžām sacensību organizatori izsniedz starta numuru.

7.  BALVU FONDS.
7.1 Rīkotājs katrā Kausa izcīņas posmā apbalvo trīs labākās startējušās „Komandas”. 7.2. Katrā Kausa izcīņas posmā Rīkotājs var apbalvot labākos braucējus motociklu un smago automašīnu klasē.
7.3. Kausa izcīņas gada kopvērtējumā, biedrība „Mazozoli 4×4” apbalvo trīs labākās ekipāžas.
7.4. Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

8. REKLĀMA.
8.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava auto Rīkotāja paredzētā reklāma.
8.2. Par atteikšanos izvietot uz automobiļa Rīkotāja paredzētās reklāmas var tik noteiktas soda sankcijas.

9.  PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.
9.1. Katra Kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
9.2. Kausa izcīņas posma maksimālais ziedojuma apjoms vienai ekipāžai ir 50.00LVL (savlaicīgi veicot pieteikšanos).
9.3. Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā.
9.4. Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos sacensību dienā.

10.  INFORMĀCIJA.
10.1. Papildus informāciju par Kausa izcīņas norisi var iegūt pa tālr:
Gabriels Žīgurs 29250112
Jānis Lazdāns  29235522
Edvīns Bauers  29424541
10.2. Informācija internātā: www.mazozoli.lv

 

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *