ATV bezceļa rallija
 Norises Noteikumi

SATURS:
1. DEFINĪCIJAS
2. TERMINOLOĢIJA
3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
4. KVADRICIKLI
5. EKIPĀŽAS
6. IDENTIFIKĀCIJA
7. REKLĀMA
8. PALĪDZĪBA
9. STARTA SECĪBA
10. DOKUMENTĀCIJA
11. KUSTĪBA
12. VĒRTĒJUMS
13. REZULTĀTI
14. RĪKOTĀJA ATBILDĪBA

1. Definīcijas.
1.1. 2008. gada ATV bezceļa rallija Norises Noteikumi (ABRNN) reglamentē Latvijā notiekošo kvadraciklu bezceļa rallija norises pamatprincipus 2008. gadā Latvijas teritorijā.
   1.1.1. ATV bezceļa rallijs (ABR) – vienas vai vairāk dienu ATV  (ar riteņu formulu 4×4) sacensības, kuras notiek pa koplietošanas, lauku un meža ceļiem, slēgtām trasēm, kā arī pa grūti izbraucamiem ceļu posmiem un vispār bez ceļa (dziļas rises, dubļi, brasli, purvi utt.).
 1.1.2. ABR distances kopgarums vienā dienā, atkarībā no grūtības pakāpes, ir aptuveni no 50 līdz 150 km. Bezceļa rallija grūtības pakāpe ir atkarīga no tajā startējošo kvadraciklu sagatavotības pakāpes.
 1.1.3. ABR tiek ietverti speciālie posmi (PS – papildsacensības), kuru veikšanai tiek izvirzīts konkrēts uzdevums, piemēram, jāveic iespējami īsākā laikā, jāveic noteiktā laikā, jāveic vispār utt. PS obligāti notiek smagos ceļa apstākļos vai bez ceļa (piem. karjerā).
  1.1.5. ABR distances veikšana notiek diennakts režīmā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos Ceļu satiksmes noteikumus (CSN).
2. Terminoloģija.
2.1. Laika kontroles (LK) punkts: konkrēta vieta sacensību maršrutā, kurā tiesnesis fiksē ekipāžas pienākšanas/atiešanas laiku. LK punktā laiks tiek fiksēts kontrolkartes pasniegšanas brīdī ar minūtes precizitāti. Tiek apzīmēts ar dzeltena fona kvadrātisku karogu uz kura attēlots pulkstenis.
2.2. Kontrolpunkts (KP): konkrēta vieta sacensību maršrutā (ar vai bez dotām koordinātēm vai atzīmēta kartē), kas tiek apzīmēts ar A4 formāta plāksni un sarkanbaltsarkano lenti (konkrēto apzīmējumu precizē Rīkotājs).
2.3 Kontrolpunkta atzīme: iegūt liecību, par nokļūšanu pie konkrētā kontrolpunkta.
 2.3.1 Ar kompostiera palīdzību (tiek izdarīta redzama un skaidri saprotama atzīme KPK (sk. 2.12) attiecīgajā vietā)
 2.3.2 Ar digitālā fotoaparāta palīdzību (skaidri saskatāma bilde, kurā ir redzams kontrolpunkta Nr., dalībnieka kvadricikls ar saprotamu starta vai reģistrācijas Nr. zīmi un vienu no dalībniekiem, kura viena roka atrodas uz KP plāksnītes, bet otra atrodas uz kādas no ATV virsbūves neatņemamās sastāvdaļas).
 2.3.3 Rīkotāja noteiktais kontrolpunkta atzīmes paņēmiens tiek uzrādīts konkrētā pasākuma Nolikumā.
2.4. Pārbrauciens: maršruta posms ar noteiktu laika normu vai bez starp diviem secīgiem LK vai PS punktiem.
2.5. Distance: viss maršruts, pa kuru sacensību dalībnieks brauc sacensībās.
2.6. Orientēšanās zona (OZ): pārbrauciens, kura veikšanai nav precīzi noteikts maršruts, bet ir noteikti kontrolpunkti (KP), kas jāsasniedz ar kvadriciklu, ja tas nav speciāli noteikts konkrēto sacensību Nolikumā. Kustība OZ notiek pēc apvidus kartes, kurā attēloti visi sasniedzamie KP. KP var tikt norādītas ģeogrāfiskās koordinātas (platums/garums).
2.7. PS posma starts un finišs: tiesnešu fiksēta ekipāžas kustība ar laika fiksēšanu laika kontrolkartē (sk. 2.11.) un tiesnešu protokolā. PS posma starts tiek apzīmēts ar dzeltenas fona krāsas kvadrātisku karogu uz kura attēlots melns starta karogs. PS posma finišs tiek apzīmēts ar dzeltenas fona krāsas kvadrātisku karogu uz kura attēlots melns finiša karogs. Ja paredzēts finišs gaitā, tad 20 – 100 m attālumā pēc finiša zīmes tiek uzstādīta tāda paša karoga „STOP” zīme, pie kuras jāapstājas kvadriciklam.
2.8. Leģenda: precīzi norādīts sacensību maršruts ar kopējo kilometrāžu un attālumiem starp orientieriem: krustojumiem, zīmīgiem objektiem, LK punktiem utt.
2.9. Pēkšņā distances kontrole (PDK): sacensību dokumentācijā neuzrādīts tiesnešu punkts, kura uzdevums ir kontrolēt dalībnieku precīzu maršruta veikšanu. Tiek apzīmēta ar dzeltena fona kvadrātisku karogu uz kura attēlots melns zīmogs.
2.10. Slēptais kontrolpunkts (SL): sacensību dokumentācijā neuzrādīts labi ieraugāms kontrolpunkts, kurš izvietots maršruta veikšanas kontrolei. SL punktā dalībnieki paši izdara atzīmi atbilstošajā kontrolkartē (sk. 2.3).
2.11. Laika kontrolkarte (LKK): karte, kuru dalībniekam izsniedz sacensību sākumā, un kas paredzēta dažādu maršruta tiesnešu punktu atzīmēm un spiedogiem. Dalībniekiem aizliegts veikt jebkādus ierakstus šajā kartē. LKK karte jāsaglabā tīra un nesaburzīta, ar skaidri salasāmām tiesnešu punktu atzīmēm. Nozaudēšanas gadījumā karti neatjauno un citu kontrolkarti neizsniedz. Par LKK kartes iesniegšanu dažādos tiesnešu punktos atbildīga ir pats dalībnieks.
2.12. Kontrolpunktu karte (KPK): karte, kuru dalībniekam izsniedz sacensību sākumā, un kura paredzēta KP un SL atzīmēm, kā arī tiesneši tajā var veikt ierakstus/spiedogus PDK punktos. KPK jāsaglabā tīra un nesaburzīta, ar skaidri saskatāmām izdarītajām atzīmēm. Nozaudēšanas gadījumā karti neatjauno un citu kontrolkarti neizsniedz. Atsevišķos gadījumos LKK un KPK var tikt apvienotas vienā kartē.
2.13. Slēgtais parks (SP): zona, kurā netiek atļauti nekādi darbi (remonts, degvielas uzpilde utt.), izņemot gadījumus, kad to paredz šis Nolikums vai konkrēto sacensību Nolikums.
2.14. Tehniskās kontroles zona: norobežota teritorija, kurā tiek veikta tehniskā kontrole un tajā drīkst atrasties pārbaudāmais kvadricikls ar braucēju un tehniskais Komisārs.
2.14. Pārgrupēšana (regrupings): sacensību Rīkotāja iepriekš paredzēts pārtraukums, lai pārgrupētu sacensības turpinošās ekipāžas. Šāds pārtraukums var nebūt vienādi garš visām ekipāžām.
2.15. Dokumentācija (angliski road-book) – Rīkotāja izsniegts dokuments, kurā atrodas precīzi norādījumi un informācija konkrēto sacensību veikšanai, kā arī vērtēšanas principi.
2.16. Apstāšanās ar bāzi: kvadricikla pilnīga apstāšanās pret noteiktu objektu (tiesnesi; finiša karogu u.c.), kad šis noteiktais objekts atrodas blakus kvadriciklam starp priekšējo un aizmugurējo tiltu.
2.17. Tiesneša kavējums: laika intervāls tiesnešu punktā, ja starts kavējas no dalībnieka neatkarīga iemesla dēļ.
2.18. Laika normas pārtēriņš neparedzētu apstākļu dēļ: ja dotajā laika normā nav iekļāvusies neviena ekipāža, tad laika norma tiek pagarināta par laiku, kas tiek aprēķināts – labākās ekipāžas laiku reizinot ar 1,5.
3. Vispārīgie nosacījumi.
3.1. ABR sacensībām jānorisinās saskaņā ar:
•       Šiem (ABRNN) Noteikumiem;
•       Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
•       konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
3.2. Katras konkrētās sacensības Nolikumā Organizators ietver sekojošu informāciju:
 – sacensību norises laiks un vieta;
 – sacensību nosaukums un statuss;
 – Organizatora kontakta telefons, adrese un rekvizīti;
 – sacensību programma;
 – īss distances apraksts;
 – ieskaites grupas;
 – pieteikšanās veids un termiņi;
 – oficiālās personas;
 – dalībnieku skaita ierobežojums, ja tāds pastāv;
 – nepieciešamie maksājumi.
4. Kvadracikli.
4.1. ABR var piedalīties ar kvadriciklu ar riteņu formulu 4×4. Tās var tikt dalītas kategorijās un tām jāatbilst šo kategoriju Tehniskajiem noteikumiem. Kvadricikls var būt aprīkots ar vinču, agregātu aizsargiem (pannām) un GPS navigācijas iekārtām.
4.2. Pie starta ABR tiek pielaistas tikai tās ekipāžas, kuru kvadracikla atbilstību Tehniskajiem noteikumiem ar zīmogu un/vai parakstu kontrolkartē apliecinājis sacensību Tehniskais komisārs.
4.3. Tehnisko komisiju Tehniskais komisārs var veikt atkārtoti jebkurā sacensību momentā, ja uzskata to par nepieciešamu.
5. Dalībnieki.
5.1. ABR var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un ir atbilstošas kategorijas vadītāja apliecība.
5.2. Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem auto-moto sporta pasākumos ne mazāk kā par Ls 1000. Polise jāuzrāda ekipāžas reģistrēšanās laikā.
5.3. Jebkura sacensību dalībnieka nepareizu, negodīgu vai nesportisku rīcību izskata un piemēro sodus (pat līdz ekipāžas izslēgšanai) sacensību Galvenais tiesnesis un  Komisārs.
5.4 Kvadricikla vadītājam sacensību laikā obligāti ir jālieto motobraucēju aizsargapģērbs (bruņas), kas sastāv no:
 a) moto ķiveres;
 b) krūšu, muguras, plecu un elkoņu bruņām;
 c) motobraucēju zābakiem (rekomendējams).
5.5. Obligātais papildaprīkojums:
 a) aptieciņa;
 b) dzeramais;
 c) mobilais tālrunis (uzlādēts);
 d) buksēšanas virve (5m).
5.6. Ieteicamais papildu aprīkojums:
 a) ugunsdzēšamais;
 b) termosega.
6. Identifikācija.
6.1. Starta numuru un emblēmu izvietojumu uz kvadricikla, kas nav LR Čempionāts, nosaka Organizators.
6.2. Starta numurzīmju vai emblēmu nozaudēšanas gadījumā sacensību laikā ekipāžai var uzlikt naudas sodu līdz 30% no dalības maksas.
7. Reklāma.
7.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava kvadracikla Organizatora piedāvātā reklāma norādītajās vietās. Ja kvadricikla virsbūves konstrukcija nepieļauj šo prasību precīzu izpildīšanu, atļauts uzlīmes izvietot citās virsbūves plaknēs.
7.2. Ja dalībnieks atsakās izvietot uz sava kvadracikla sacensību emblēmu vai Organizatora piedāvātās reklāmas, viņam jāiemaksā Organizatora kasē Ls 50.
7.3. Dalībnieki var izvietot uz sava kvadracikla reklāmu, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
8. Palīdzība.
8.1. Sacensību dalībnieki var palīdzēt viens otram, vilkt un stumt viens otru pārbrauciena vai PS laikā, ja neviens no viņiem vēl šajā pārbraucienā vai PS nav finišējis. Konkrēto sacensību Nolikuma papildinājumos vai dokumentācijā var neatļaut palīdzību PS laikā.
8.2. Par neapstāšanos pie stāvoša vai avarējuša kvadracikla, ekipāža tiek izslēgta no sacensību ieskaites līdz sezonas beigām. Ja ekipāža sniedz tiešu medicīnisku palīdzību vai apstājusies pie avarējušās ekipāžas, par tās rezultātu lemj sacensību galvenais tiesnesis un komisārs.
8.3. Netiek ieskaitīta ierašanās tiesnešu punktā virvē, uz piekabes utml. aiz transportlīdzekļa, kas nav sacensību dalībnieks. 
8.4. Rīkotāja palīdzības gadījumā ekipāža nesaņem ieskaiti konkrētajā pārbraucienā vai PS, ja savādāk neparedz sacensību dokumentācija.
8.5. Medikamentu, naudas un pārtikas nodošana/saņemšana atļauta visu sacensību laiku.
8.6. Aizliegta jebkāda palīdzība no gaisa.
8.7. Sacensību organizators nodrošina bojāto kvadriciklu evakuāciju no sacensību trases līdz ceļam ar cietu segumu 24. h laikā pēc sacensību slēgšanas.
9. Starta secība.
9.1. Sacensību laikā dalībnieki apvienojas komandās pa divi (divi braucēji, divi kvadracikli).
9.2. Starta kārtību kvadraciklam  gada pirmajā posmā nosaka lozējot, vēlākajos posmos dalībnieki startē tiešā vai apgrieztā kopvērtējuma vietu secībā .
9.3. Starta intervāls nedrīkst būt mazāks par 1 minūti.
9.4. Pieļaujams kopīgs starts visām ekipāžām, ja to pieļauj trases konfigurācija, tas neizraisa bīstamas situācijas un ja kvadriciklu novietojums uz starta neiespaido rezultātu.
10. Sacensību dokumentācija (road-book).
10.1. ABR dokumentāciju saņem katra ekipāža, un tajā ir ietverts visas sacensībās veicamās distances apraksts – leģenda, kartes, norādes, vērtējums, GPS koordinātas utt., kā arī LK punkti un meklējamie KP.
10.2. Ekipāžām aizliegta novirze no paredzētā (oficiālā) maršruta, kas apzīmēts, kartē, dabā vai kā citādāk, pretējā gadījumā tai var piemērot sodu līdz pat izslēgšanai no sacensībām.
10.3 Labojumi sacensību dokumentācijā jāizsludina dalībnieku sapulcē un rakstiskā veidā jānodod katrai ekipāžai. Ja fiziski tas nav iespējams, tad izmaiņas jāpublicē uz ziņojuma dēļa.
11. Kustība.
11.1. Visu sacensību laiku (izņemot PS) ekipāžām jāievēro Latvijas republikā spēkā esošie Ceļu Satiksmes Noteikumi (CSN).
11.2. CSN ievērošanu kontrolēt var Ceļu policijas darbinieki un/vai sacensību Organizatora nozīmētas personas.
11.3. Aizliegts iebraukt PS trasē dalībniekiem, kuri šajās PS jau finišējuši vai nav pielaisti pie starta.
11.4. Visu ABR laiku kustība notiek ar ieslēgtiem tuvās gaismas lukturiem. Izņēmumi pieļaujami ūdens šķēršļu pārvarēšanai un vinčošanās laikā.
11.5. Aizliegta tīša citu dalībnieku kustības bloķēšana ar kvadraciklu, vinčas trosi vai kā citādi.
11.6. ARB maršrutā (arī PS) var paredzēt ātruma ierobežojuma zonas (AIZ), kurās tiek ierobežots dalībnieku pārvietošanās ātrums. Visas AIZ ar maksimāli atļauto ātrumu tiek nepārprotami norādītas leģendā. Ātruma pārsniegšana šādā zonā pielīdzināma CSN pārkāpumam, un ekipāža par to saņem attiecīgu sodu, ja Rīkotājs nav paredzējis savādāk.
11.7. Aizliegts nobraukt no ceļa vai stigas ar visiem četriem riteņiem, izņemot gadījumus, kad nekādi citādi nav iespējams apbraukt priekšā stāvošās ekipāžas un ja apbraucot netiek bojāti augoši koki vai nodarīti citi bojājumi apkārtējai videi.
11.8. Zāģēt atļauts tikai uz ceļiem un stigām nokritušus kokus.
12. Vērtējums.
12.1 Sacensību vērtēšana notiek saskaņā ar šiem ABRNN un pasākuma Nolikumu.
13. Rezultāti.
13.1. ABR Organizators ir atbildīgs par savlaicīgu un precīzu rezultātu paziņošanu.
13.2. Sacensību ietvaros rezultāti tiek aprēķināti komandai (abiem braucējiem vienādi). Gada kopvērtējumā tiek vērtēts katrs dalībnieks atsevišķā ieskaitē.
 13.3. Komandas rezultātu pirmkārt nosaka ieskaitīto (veikto) PS un pārbraucienu skaits, pēc tam iegūto soda punktu (minūšu) summa.
13.4. Par katru nokavēto pilno minūti uz laika kontroli (LK) tiek piešķirts konkrēts skaits soda punktu (minūtes) (nosaka Sacensību nolikumā).
13.5. Komanda skaitās finišējusi, ja finiša līniju ir šķērsojuši abi komandas kvadricikli.
13.6. Komandas vērtējumu „nefinišējis” (NF) saņem komanda, kurai tiesnesis ir devis startu, bet tā nav nokļuvusi līdz finišam paredzētajā laikā, jeb nav veikusi nosprausto distanci. Šajā gadījumā komandai tiek piemērots soda punktu skaits par neveikto distanci (precizē Sacensību Nolikumā), saglabājot kopvērtējuma vietu tabulā.
13.7.  Komandas vērtējumu „nestartējis” (NS) saņem komanda, kurai netika tiesneša dots starts konkrētā posmā (piem. pārsniegts pieļaujamais kavējums uz startu) vai arī gadījumus, par kuriem Rīkotājs ir paredzējis šādu sodu (piem. iebraukšna LK no nepareizās puses). Šajā gadījumā ekipāža noslīd kopvērtējuma tabulā zem visām finišējušām ekipāžām, kurām nav piešķirts vērtējums NS.
13.8. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura uzrādījusi labākus rezultātus papildsacensību posmos (PS).
13.9. Komanda saņem kopvērtējuma punktus konkrētā posmā, ja tā veikusi vismaz pusi distances (tiek norādīts konkrēto Sacensību Nolikumā).
14. Rīkotāja atbildība un tiesības.
14.1. Rīkotājs neatbild par zaudējumiem, ko nodarījuši ABR dalībnieki tīšu darbību vai bezdarbību rezultātā pret trešo personu.
14.2. Rīkotājs neatbild par dalībnieku kvadricikliem un personīgajām mantām.
14.3. Rīkotājs neatbild par ABR laikā notikušiem CSN un drošības noteikumu pārkāpumiem. Dalībnieki paši pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrētā ABR pieteikuma kartē.

 

2008. gada  Sodu tabula

ABRK  Norises noteikumu pielikums Nr.4
 
1.Neiemaksāta dalības maksa – liegts starts
2.Nepieciešamo dokumentu trūkums – liegts starts
3.Automašīnas neatbilstība Tehniskajiem noteikumiem – liegts starts
4.Reklāmas neatbilstība uz kvadricikla – naudas sods vai liegts starts
5.Kavējums uz dalībnieku reģistrāciju – 20% no dalības maksas
6.Neierašanās uz dalībnieku sapulci   – 10% no dalības maksas
7.LK un KP karšu  nozaudēšana  – nav ieskaites
8.Iebraukšana LK punktā no nepareizās puses – nav ieskaites konkrētajā pārbraucienā
9.Nepakļaušanās oficiālo personu norādījumiem  – izslēgšana no sacensībām
10.Nesportiska rīcība – naudas sods vai izslēgšana no sacensībām
11.Kavējums uz LK, PS startu – nosaka Rīkotājs
12.Kavējums LK punktā  – nosaka Rīkotājs
13.Apsteigums LK punktā – nosaka Rīkotājs
14.Nav KP atzīmes – nosaka Rīkotājs
15.Nav SL un/vai PDK atzīmes  – nosaka Rīkotājs
16.Kustība bez ieslēgtām tuvajām gaismām  – Ls 5 (par katru reizi)
17.CSN neievērošana 
1. pārkāpums                           Ls 10
2. pārkāpums                           Ls 30
3. pārkāpums                           izslēgšana no sacensībām
18.Transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai citu
psihotropo vielu ietekmē – izslēgšana no sacensībām

19.Stropes nelietošana vinčošanās laikā – līdz Ls 50 vai nav  ieskaites pārbraucienā, PS
20.Koku zāģēšana, gāšana un bojāšana – līdz Ls 400 vai nav ieskaites  pārbraucienā, PS
21.Atkritumu izmešana šim nolūkam neparedzētā vietā   –  līdz Ls 100

22.Citi apkārtējai videi nodarīti zaudējumi    –   naudas sods vai izslēgšana no sacensībām
23.PS pāragrs starts – 10 minūtes
24.Citi pārkāpumi  – izskata tiesnešu kolēģija
Naudas sodi jānomaksā sacensību sekretariātā līdz iepriekšējo rezultātu paziņošanai.
15. – 18. punktā minētie naudas sodi vainīgajai ekipāžai jānomaksā vēlākais līdz reģistrācijai nākošajās sacensībās. Nenomaksāšanas gadījumā ekipāža netiks pielaista pie starta.
Sacensību Organizators var paredzēt sankcijas par citiem pārkāpumiem, to aprakstot sacensību dokumentācijā.
 

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *