Agra Jansona ATV bezceļu rallija Kausa
2008. GADA NOLIKUMS

SATURS:
 1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE
3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4. DALĪBNIEKU KVADRICIKLI
5. VĒRTĒJUMS
6. PROTESTI
7. IDENTIFIKĀCIJA
8. BALVU FONDS
9. REKLĀMA
10. ATBILDĪBA UN TIESĪBAS
11. SODI
12. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS
13. ADMINISTRATĪVĀ UN TEHNISKĀ KONTROLE
14. INFORMĀCIJA
 
 
1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1.1. Agra Jansona ATV bezceļa rallija Kauss (turpmāk tekstā – ABRK) ir vairākposmu sacensības kvadricikliem, kas norisinās saskaņā ar:
               1.1.1 Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
               1.1.2 Latvijas Automombiļu federācijas Nacionālo Sporta Kodeksu;
               1.1.3. 2008. gada ATV bezceļa rallija Norises Noteikumiem;
               1.1.4. Tehniskajiem noteikumiem;
               1.1.5. Šo Nolikumu;
               1.1.6. Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
1.2. ATV bezceļa rallija Kausa mērķi ir: popularizēt bezceļa braukšanu ar kvadricikliem kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā aktīvākos un spēcīgākos braucējus.
1.3. ABRK 2008. gadā notiek sešos posmos. Posmu norises laiki:
                1. Posms ABRK       26.-27.janvāris (Valmieras raj.)
               2. Posms ABRK       3-4.maijs (Valmieras raj)
               3. Posms ABRK       7.jūnijs (Trapene)
               4. Posms ABRK       12.jūlijs (Embūte)
               5. Posms ABRK       13.septembris (Kuldīga)
               6. Posms ABRK       27.septembris (Rugāji)
1.4. Viena posma norises ilgums var būt no vienas līdz trim dienām.
 2.  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
2.1. Sacensību organizēšana notiek saskaņā ar LAF Nacionālo Sporta Kodeksu.
2.2. Katra posma trasē tiek iekļauti grūti pārvarami ceļu posmi vai kustība notiek bezceļa apstākļos, piemēram, dziļas rises, dubļi, sen nelietoti ceļi, karjeri, purvainas pļavas utt, .
2.3. Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Papildsacensību (PS) posmu veikšanu. Katra posma Nolikumā Rīkotājam jāsniedz īss maršruta apraksts un vērtēšanas pamatprincipi.
 3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.
3.1. ABRK var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai ir attiecīgā transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Jaunāku personu piedalīšnos Kausā lemj Trofi – reidu sporta padome.
3.2. Komanda sastāv no diviem braucējiem un diviem kvadricikliem
3.3 Katram komandas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par Ls 1000. Polise jāuzrāda ekipāžas reģistrēšanās laikā.
 4. DALĪBNIEKU KVADRICIKLI.
4.1. ABRK izcīņā var piedalīties ar standarta 4×4 piedziņas kvadriciklu, kuram jāatbilst  Tehniskajiem noteikumiem (pielikums Nr.1).
4.2. ABRK sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt ar motocikliem un ATV (kvadricikliem), kas neatbilst Tehniskajiem noteikumiem ar Tehniskā komisāra atļauju bez ieskaites punktiem.
4.3. Lēmumu ļaut vai liegt startēt transporta līdzeklim sacensībās pieņem Tehniskais komisārs.
 5. VĒRTĒJUMS.
5.1. Gada kopvērtējumu ekipāžām veido sešu posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., visbeidzot, kura uzrādījusi labākus rezultātus Papildsacensības (PS) posmos.
5.2. ABRK gada kopvērtējumam ekipāža punktus saņem saskaņā ar ABRK Pielikumu Nr2.
5.3. ABRK posma ieskaites punktus piešķir, ja ir startējušas vismaz 5 (piecas) komandas.
5.4. Gada kopvērtējumā tiek noskaidroti labākie kvadriciklu braucēji.
5.5. Vienāda punktu skaita gadījumā ABRK izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura Papildsacensību (PS) posmos ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt.,
5.6. Sodi par dažādiem pārkāpumiem saskaņā ar ABRK Norises Nolikuma Pielikumu Nr.4.
5.7. Lai saņemtu punktus gada kopvērtējumam, ekipāžai katrā ABRK posmā atļauts mainīt vienu no sekojošiem: kvadriciklu, komandas sastāvu.
 6. PROTESTI.
6.1. Protests pret sacensību gaitu, citu dalībpersonu rīcību sacensību laikā un sporta tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem jāadresē un jāiesniedz sacensību Komisāram.
6.2. Protests jāiesniedz rakstiski, pieteicēja parakstīts, protestā jānorāda Kodeksā vai sacensību Nolikumā ietvertu noteikumu pārkāpums vai – ja Kodeksā vai Nolikumā attiecīgais jautājums nav iekļauts – vispārēju sporta principu pārkāpums.
6.3. Protestam jāpievieno garantijas iemaksu par protestu 100 Ls. Ja protestu atzīst par pamatotu, iemaksu par protestu atmaksā protesta iesniedzējam un izdevumus par protesta izskatīšanu sedz vainīgā persona. Ja protestu atzīst par nepamatotu, iemaksa par protestu paliek Rīkotāja rīcībā.
6.4. Ja protests jautājuma izskatīšanai paredz papildus izdevumus (piem. dažādu kvadriciklu sistēmu un mezglu demontāžu un atjaunošanu, transportēšanu utt.), protesta iesniedzējam jāsedz arī šie izdevumi. Ja protests tiek atzīts par pamatotu, vainīgā puse sedz visus tehniskās pārbaudes procedūras izdevumus.
6.5. Ja iespējams, var notikt protestā iesaistīto pušu uzklausīšana. Ja kāda no iesaistītajām pusēm neierodas, lēmumu pieņem bez viņu klātbūtnes
6.6. Protests jāiesniedz ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pagaidu rezultātu paziņošanas. Ja kādu iemeslu dēļ rezultātu apkopošana aizkavējas vairāk kā divas stundas pēc sacensību programmā paredzētā laika un vai apbalvošana tiek pārcelta uz nākamās nedēļas trešdienu, rezultātiem jābūt publicētiem pirmdienas laikā TRK oficiālajā mājas lapā internetā. Šajā gadījumā protestus var iesniegt otrdienas laikā elektroniskā formā, rakstisko versiju tajā pašā dienā nosūtot pa pastu un garantijas iemaksu pārskaitot TRK norādītājā bankas kontā. Protestu atļauts iesniegt pēc noteiktā termiņa tikai tad, ja Komisārs atzinis objektīvu un pamatotu kavēšanās iemeslu.
Protesta izskatīšana
6.7. Ja protesta izskatīšanas rezultāts neietekmē apbalvojamo vietu sadalījumu, Rīkotājs var sākt apbalvošanu atbilstoši sacensību programmai.
Ja protesta izskatīšanas rezultātā var mainīties apbalvojamo vietu sadalījums, apbalvošanu atļauts sākt pēc protesta izskatīšanas un Komisāra lēmuma paziņošanas:
– pēc apelācijas pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, ja apelācijas pieteikums nav iesniegts,
– pēc apelācijas prasības galīgās izskatīšanas, ja ir iesniegts apelācijas pieteikums.
6.8. Komisāra lēmums ir saistošs visām ieinteresētajām pusēm. Komisāra lēmums stājas spēkā līdz ar tā paziņošanu uz oficiālā informācijas stenda un ir spēkā, ja vien apelācijas kārtībā nav atcelts.
Apelācijas prasības izskatīšanas instances
6.9. Sacensību gaitā pieņemtajiem Komisāru lēmumiem pirmā apelācijas instance ir LAF Trofi reidu padome. Padomes pieņemtajiem lēmumiem otrā apelācijas instance ir LAF prezidija apstiprināta LAF Apelācijas komisija.
6.10. Apelācijas prasības izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā jebkurā instancē drīkst piedalīties tikai personas, kuras nav tieši ieinteresētas attiecīgās apelācijas prasības izskatīšanas rezultātā un kuras iepriekš nav piedalījušās ar šo apelācijas prasību saistītu lēmumu pieņemšanā.
Apelācijas prasības iesniegšana
6.11. Apelācijas prasības iesniedzējam 1 stundas laikā pēc lēmuma paziņošanas jāiesniedz instancei, kas pieņēmusi lēmumu rakstisks, iesniedzēja parakstīts apelācijas pieteikums. 48 stundu laikā jāiesniedz rakstiska, iesniedzēja parakstīta apelācijas prasība atbilstošajā apelācijas instancē, vienlaicīgi pievienojot apelācijas iemaksu 300 Ls apmērā. Apelācijas prasību atļauts iesniegt pēc noteiktā termiņa tikai tad, ja atbilstošā apelācijas instance atzinusi objektīvu un pamatotu kavēšanās iemeslu. Apelācijas prasības iesniegšanai LAF prezidijā un LAF Apelācijas komisijā iemaksas apjomu nosaka LAF prezidijs.
Apelācijas prasības izskatīšana
6.12. Apelācijas prasība jāizskata LAF Nacionālā Sporta Kodeksa 12.nodaļā noteiktajā kārtībā.
 7. IDENTIFIKĀCIJA. 
7.1. Pirmo reizi startējot ABRK, ekipāžai jāiegādājas divi starta numuri, kā arī sacensību emblēmas un obligātās reklāmas.
7.2. Starta numurzīmju vai emblēmu nozaudēšanas gadījumā sacensību laikā ekipāžai var uzlikt naudas sodu līdz 30% no dalības maksas. Par katras, starp ABRK izcīņas posmiem, nozaudētas starta numurzīmes/emblēmas atjaunošanu ekipāža maksā atkārtoti, pasūtot nepieciešamo ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš LAF Trofi – reidu komisijā!
 8. BALVU FONDS.
8.1 Rīkotājs katrā ABRK posmā apbalvo trīs labākās startējušās komandas.
8.2. ABRK izcīņas gada kopvērtējumā, Trofi-reidu komisija apbalvo trīs labākās ekipāžas.
8.3. ABRK izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.
 9. REKLĀMA.
9.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava kvadricikla Rīkotāja piedāvātā reklāma norādītajās vietās.
9.2. Par atteikšanos izvietot uz kvadricikla Rīkotāja paredzētās reklāmas vai to neesamība  –  sods Ls50.
9.3. Sacensību ģenerālsponsoru reklāmas izvietošana uz kvadricikla ir obligāta.
9.4. Dalībniekam ir tiesības izvietot reklāmu uz sava kvadricikla, ja tā nav pretrunā ar šo Nolikumu un Latvijas Republikas likumdošanu.
 10. ATBILDĪBA UN TIESĪBAS.
10.1. Rīkotājs neatbild par zaudējumiem, ko nodarījuši sacensību dalībnieki tīšu vai netīšu darbību rezultātā pret trešo personu.
10.2. Rīkotājs neatbild par dalībnieku automobīļiem un personīgajām mantām.
10.3. Rīkotājs neatbild par sacensību laikā notikušiem CSN un drošības noteikumu pārkāpumiem. Dalībnieki paši pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma kartē.
10.4. Sacensību Komisārs, drošības apsvērumu dēļ, var atcelt daļu veicamās distances jebkurā laikā, arī tad, ja daži dalībnieki to jau ir veikuši.
11. SODI.
11.1. Sodi par aizliegumiem startēt, izslēgšana, naudas sodi un sodi, ko nosaka sacensību dokumentācija tiek noteikti saskaņā ar soda tabulu (sk. ABRK Norises pielikums Nr.4) un LAF Sporta Kodeksu.
 12. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.
12.1. Katra ABRK posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
12.2. Katra posma pieteikums tiek publicēts interneta mājas lapā www.mazozoli.lv.
12.3. ABRK izcīņas posma maksimālā dalības maksa ekipāžai  ir Ls 100.- (savlaicīgi veicot pieteikšanos). Pieteikuma kavējuma gadījumā dalības maksa var sasniegt maksimāli Ls 150.-
12.4. Dalības maksu var samaksāt ar pārskaitījumu. Skaidrā naudā norēķināties var sacensību dienā, par to savlaicīgi informējot sacensību Rīkotāju.
 13. ADMINISTRATĪVĀ UN TEHNISKĀ KONTROLE.
13.1. Visām ekipāžām, kas piedalās sacensībās, jāierodas uz administratīvo un tehnisko kontroli saskaņā ar sacensību grafiku. Ir piemēroti finansiāli sodi par rīkotāja izstrādātā grafika neievērošanu.
13.2. Administratīvā kontrole sastāv no dokumentu pārbaudes:
13.2.1    aizpildītas pieteikuma veidlapas origināls ar parakstiem;
13.2.2    apdrošināšanas polise nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos;
13.2.3 vadītāja apliecība;
13.2.4 transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
13.3      Tikai tās ekipāžas, kas nokārtojušas administratīvo kontroli un saņēmušas nosūtījumu uz tehnisko kontroli, drīkst ierasties ar savu kvadriciklu, kas aprīkots ar reklāmām un numuriem, uz tehnisko kontroli. Ja tiek konstatēta transportlīdzekļa neatbilstība tehniskām vai drošības prasībām, pēc Tehniskās komisijas, Sporta komisārs, drīkst noteikt neatbilstību novēršanas termiņu. Sacensību laikā jebkurā brīdī drīkst veikt transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un drošības normu ievērošanas un obligātā ekipējuma pārbaudi. Visu sacensību laiku sacensību dalībnieks ir atbildīgs par sava transportlīdzekļa tehnisko atbilstību.
 
14. INFORMĀCIJA.
14.1. Papildus informāciju par norisi var iegūt pa tālr: +371 29150695 Agris Jansons

 

Tehniskie noteikumi

Agra Jansona ATV bezceļa rallija Kausa kvadricikliem 
2008. gadam.

 Gadījumā, ja kvadracikls neatbilst ATV grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā pārgājamību, kā arī braucēja un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās ATV grupā.
1. Definīcija
Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību kvadracikli ar riteņu formulu 4×4, kuri ir ražoti sērijveidā ne mazāk kā 100 identiskos eksemplāros. Tehniskā komisija drīkst salīdzināt kvadracikla detaļas ar sērijveidā ražotajām.
2. Pastiprināšana.
Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.
Kvadracikla ārējais izskats var tikt mainīts, saglabājot virsbūves funkcionalitāti.
3. Sēdvietu skaits
Atļauts izmantot kvadraciklus tikai ar vienu sēdvietu, gadījumā ja tiek izmantots kvadracikls ar divām sēdvietām, tad uz kvadracikla sacensību laikā drīkst atrasties tikai viens braucējs.
4. Kvadracikla konstrukcija
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS.
Atļauto pārbūvju un izmaiņu robežas ir noteiktas zemāk. Jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar identisku detaļu.
Kvadracikliem jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai homologācijas.
5. Kvadracikla masa
Kvadracikla masai jābūt ne mazākai par 200 kg un ne lielākai par 500 kg.
6.1. Riteņu formula
Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
 a) kopējais riteņu skaits ir četri,
 b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.
6.2. Dzinējs.
Oriģinālais.
 Dzesēšanas sistēma.
Var tikt uzstādīt papildus ventilatorus un cirkulācijas sūkņus. Atļauta radiatora izvietojuma maiņa.
 Gaisa ieplūdes sistēma.
Bez ierobežojumiem. Var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šņurkeli.
 Degviela.
Atļauts izmantot tikai tirdzniecības šķirnes, kas tiek realizētas degvielas uzpildes stacijās. Jebkādi degvielas piemaisījumi ir aizliegti. Dzinējā kā oksidants ir izmantojams tikai gaiss.
 Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma.
Atļauts uzstādīt neoriģinālo izplūdes gāzu sistēmu.
6.3. Transmisija.
Atļauts veikt izmaiņas transmisijas sistēmā, bet tās principam jābūt kā oriģinālam. Variātoram var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šņurkeli. Atļauts uzstādīt pastiprinātas izturības pusasis.
6.4. Piekare.
Atļauts izmantot pagarinātas vai sporta atsperes, amartizātorus.  Aizliegts izmantot pagarinātus piekares augšējos un apakšējos plauktus.
6.5. Reduktori
Oriģinālie. Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana.
6.6. Riteņi un riepas
Atļauts izmantot riepas ar diametru līdz 660 mm (26 collas) pie 0,5 atm. spiediena. Riepu protektora platums nedrīkst pārsniegt 330 mm (13 collas). Atļauts izmantot agresīvā tipa protektorus. Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas. Protektora graizīšana aizliegta.
Riteņu diskiem jābūt rūpnieciski ražotiem.
6.7. Bremžu sistēma
Oriģinālā. Bremzēm jābūt darba kārtībā.
6.8. Stūres sistēma
Oriģinālā. Atļauts uzstādīt stūres demferi.
6.9. Rāmis
Rāmis oriģinālais.
6.9.1. Ārējais izskats
 Aizsardzība
Atļauts uzstādīt papildus aizsardzību zem rāmja, lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju.
 Dugas un papildus aizsardzība.
Oriģinālais vai pieļaujama dugu nomaiņa.
 Sānu arkām no izturīgas plastmasas ir jānosedz riteņi vismaz par 75 %.
Kāpšļiem jābūt oriģinālajiem.
6.10. Elektriskā sistēma.
Visu elementu izvietojums var tikt mainīts, kā arī akumulatora izvietojums.
 Apgaismošanas ierīces
Atļauts uzstādīt papildus apgaismošanas ierīces.
6.11. Degvielas sistēma
Oriģinālā, atļauta tās aizsardzība.
6.12. Vinča un papild aprīkojums
Kvadraciklu drīkst aprīkot ar ne vairāk kā divām sērijveidā ražotām reģistrētas tirdzniecības markas vinčām, vinčas vilkt spējai jābūt vismaz divas reizes lielākai par kvadracikla pilnu masu.
Kvadracikla pārvietošanās laikā visam papildus aprīkojumam (trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem) jābūt droši nostiprinātam.
6.13. Ugunsdzēšamais aparāts
Kvadraciklam jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 2 kg ugunsdzēšamo sastāvu (freons-12, brometils, ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti.
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.
7. Papildus aprīkojums
7.1. Medicīniskā aptieciņa
Kvadraciklam jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņas komplektā jāietilpst folija termosegai. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.
7.2. Štrope – Kvadraciklam jābūt aprīkotam ar štropi, ko izmantot vinčošanās brīdī, lai pasargātu koka mizu. Kā arī var izmantot gumijas uzmavu uz troses gala, kas kalpo kā koku aizsargājošs materiāls. Gumijas uzmavai jābūt vismaz 400mm garai un 15 mm platai. Vinčošanās brīdī gumijas uzmavai jāpasargā koks no troses.
7.3. Aizsarg līdzekļi
Kvadracikla vadītājam sacensību laikā jāvalkā ķivere. Atļauts izmantot tikai motokrosa vai motosporta ķiveres. Ieteicams lietot arī pārējā ķermeņa aizsargus – tie ir: muguras, krūšu kurvja, plecu un kāju aizsargi.
7.4. Atstarotāji.
Kvadricikls jābūt aprīkots ar gaismas atstarotājiem – aizmugurē sarkaniem, bet priekšā baltiem.

 

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *