LATVIJAS TROFI-REIDU ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA 2010. GADA NOLIKUMS

LATVIJAS
TROFI-REIDU ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA
2010. GADA NOLIKUMS

Saturs
1. Terminoloģija    2
2. Vispārīgie nosacījumi   
3. Sacensību organizācija, trase  3
4. Sacensību dalībnieki   4
5. Dalībnieku transporta līdzekļi  4
6. Vērtējums    4
7. Protesti    5
8. Identifikācija    6
9. Balvu fonds    6
10. Reklāma     6
11. Atbildība un tiesības   7
12. Sodi     7
13. Pieteikumi    7
14. Administratīvā un tehniskā kontrole 7
15. Drošības un papildus aprīkojums  8
16. Pielikumi    8

1. Terminoloģija
Termins Skaidrojums
ASN No franču val. les Autoritès Sportives Nationales  – valstu nacionālie sporta klubi vai citas nacionālas organizācijas, ko FIA atzinusi par nacionālo autosporta autoritāti attiecīgajā valstī
LAF Latvijas Automobīļu Federācija
T-R Trofi-reids
LAF TRK Latvijas Automobīļu Federācijas Trofi-reidu komisija
LAF NSK Latvijas Automobīļu Federācijas Nacionālais Sporta Kodekss
Pilots Sacensību dalībnieks, kurš vada transporta līdzekli, “Braucējs” LAF Nacionālā Sporta Kodeksa p2.44 izpratnē
Stūrmanis Sacensību dalībnieks, kuš piedalās sacensībās ekipāžā, “Braucējs” LAF NSK izpratnē
CSNg Ceļu satiksmes negadījums
PS Papildsacensības
LTČ Latvijas tautas čempionāts
TRNN Trofi-reidu norises noteikumi
TRTN LAF TRK Tehniskie noteikumi

2. Vispārīgie nosacījumi
2.1 Latvijas Trofi-Reidu čempionāts (turpmāk tekstā – LTČ) ir vairākposmu sacensības vieglajiem apvidus transporta līdzekļiem, kas norisinās saskaņā ar:
2.1.1 LAF NSK;
2.1.2 T-R Norises Noteikumiem (TRNN);
2.1.3 LAF TRK tehniskajiem noteikumiem (TRTN);
2.1.4 posmu Nolikumiem un to Papildinājumiem;
2.1.5 šo Nolikumu (daudz posmu sacensību Nolikums LAF NSK p2.27.1 izpratnē; turpmāk tekstā – LTČ Nolikums);
2.1.6 Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
2.2 LLTČ mērķi ir: popularizēt apvidus braukšanu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos braucējus un čempionus, gatavot LV sportistus dalībai starptautiskās sacensībās.
2.3 LTČ izcīņa 2010. gadā notiek sešos posmos. Posmu norises laiki:

NPK Norises laiks  nosaukums   Norises vieta,  Saistītās sacensības
1. 24 – 25. aprīlis 4×4 Gladiatoriai,  Lietuva   FIA NEZ Championship, Lietuvas Trofi reidu čempionāts
2. 08-09. maijs  Latgale Trophy,  Nītaure 
3. 17-18. jūlijs  Luksti Trophy,   Trapene 
4. 14-15. augusts  Rugāji Trophy,   Rugāji   FIA NEZ Championship, Lietuvas Trofi reidu čempionāts
5. 18-19. septembris Madona Trophy,   Madona 
6. 16-17. oktobris  Kurland Trophy,  Ēdole 
2.4 Viena posma norises ilgums var būt no vienas līdz trim dienām.
 
3. Sacensību organizācija, trase
3.1 Sacensību organizēšana notiek saskaņā ar LAF Nacionālo Sporta Kodeksu un TRNN.
3.2 Katra posma trasē tiek iekļauti grūti pārvarami ceļu posmi vai kustība notiek bezceļa teritorijās, piemēram, sen nelietoti ceļi, karjeri, purvainas pļavas u.c.
3.3 LTČ trases ir slēgtas trases LAF NSK p2.36.1 izpratnē.
3.4 Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Papildsacensību posmu veikšana.
3.5 Posma Nolikuma iesniegšana un saskaņošana notiek šādā kārtībā:
3.5.1 ne vēlāk, kā 30 dienas pirms sacensībām Rīkotājs iesniedz LAF TRK saskaņošanai Sacensību posma Nolikumu, kurš ietver TRNN paredzēto informāciju;
3.5.2  ne vēlāk, kā 25 dienas pirms sacensībām LAF TRK apstiprina Rīkotāja iesniegto posma Nolikumu, un tai pašā dienā publicē www.mazozoli.lv un www.laf.lv;
3.5.3 gadījumā, ja posma Nolikums netiek saskaņots un publicēts noteiktajā laikā, sacensību posms var tikt izslēgts no LTČ, par ko lemj LAF TRK un lēmumu paziņo ne vēlāk, kā 14 pirms plānotā LTČ posma, to publicējot www.mazozoli.lv un www.laf.lv.
3.6 Sacensību dokumentāciju Rīkotājs iesniedz LAF TRK ne vēlāk, kā 5 dienas pirms attiecīgā LTČ posma.
3.7 LTČ ieskaite notiek dalībniekiem šādās ieskaites grupās:
3.7.1 “TR 1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
3.7.2 “TR 2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
3.7.3 “TR 3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
3.7.4 „OPEN” – individuāli startējošas ekipāžas ar „OPEN” kategorijas automašīnu;
3.7.5 „ATV” – komandās pa divi startējošas ekipāžas ar ATV kategorijas kvadricikliem.
3.8 Starta kārtību gada pirmajā posmā TR1, TR2, TR3 un OPEN automašīnām, kā arī ATV (kvadricikli) nosaka pēc pagājušā gada kopvērtējuma rezultātiem. Nākamajos posmos dalībnieki startē tiešā vai apgrieztā kopvērtējuma vietu secībā, ko nosaka attiecīgā posma Nolikumā.

4. Sacensību dalībnieki
4.1 LTČ var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir LAF TRK vai citas valsts izdota ASN Sportista licence. Pilotam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. Par jaunāku personu piedalīšanos čempionātā lemj LAF TRK padome.
4.2 Gada licences cena 2010. gadā ir 25Ls, vienreizējās licences cena 2010. gadā – 10Ls. Licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā.
4.3 Ekipāžu sastāvs:
4.3.1 Kategorijā TR1 no diviem līdz četriem cilvēkiem (pēc pašu izvēles);
4.3.2 Kategorijā TR2, OPEN un TR3 no diviem līdz trīs cilvēkiem (pēc pašu izvēles);
4.3.3 Kategorijā ATV braucēji tiek apvienoti komandā, kas sastāv no diviem ATV kvadricikliem (pēc pašu izvēles). Ar vienu ATV var braukt viens cilvēks.
4.4 Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par Ls 1000.

5. Dalībnieku transporta līdzekļi
5.1 LTČ izcīņā var piedalīties ar apvidus transporta līdzekļiem, kuru tehniskie parametri atbilst TR1, TR2, TR3, OPEN un 4×4 ATV atbilstošo kategoriju TRTN. Lēmumu par piederību attiecīgajai kategorijai pieņem sacensību Tehniskais komisārs TRNN noteiktajā kārtībā.
5.2 Visiem transporta līdzekļiem jāatbilst likumīgām prasībām lietošanai pa Latvijas koplietošanas ceļiem, izņemot transporta līdzekļiem, kuri startē slēgtā tipa trasē. Par šādu transporta līdzekļu startēšanu sacensību ietvaros lemj sacensību Tehniskais komisārs TRNN noteiktajā kārtībā.
5.3 Lēmumu ļaut vai liegt startēt transporta līdzeklim sacensībās pieņem Tehniskais komisārs TRNN noteiktajā kārtībā.

6. Vērtējums
6.1 Gada kopvērtējumu ekipāžām veido 5 (piecu) labāko posmu rezultāti.
6.2 LTČ gada kopvērtējumam ekipāža punktus saņem saskaņā ar šī LTČ Nolikuma Pielikumu Nr. 1.
6.3 Par izcīnīto vietu sacensībās gada kopvērtējuma punktus saņem sportisti, kuriem ir LAF vai citas valsts ASN izsniegta gada Sportista licence. Gada kopvērtējuma punkti tiek aprēķināti tikai par to laika periodu, kurā sportistam ir izsniegta gada Sportista licence.
6.4 LTČ ir noticis, ja ir notikuši vismaz četri posmi un ieskaites grupā sezonas laikā startējušas ne mazāk, kā astoņas ekipāžas.
6.5 LTČ posms attiecīgajā ieskaites grupā ir noticis, ja tajā startējuši ne mazāk, kā 4 (četri) transporta līdzekļi.
6.6 Vienāda punktu skaita gadījumā LTČ izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura Papildsacensību (PS) posmos ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī iegūto vietu sadalījums PS ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem ekipāža, kas augstāku vietu ieņēmusi pēdējā PS.
6.7 Ekipāža nesaņem punktus gada kopvērtējumā, ja tā saskaņā ar sacensību posma Nolikumu ir veikusi mazāk par pusi no posma distances.
6.8 Sacensību rīkotājs var paredzēt koeficentu rezultātu aprēķināšanai kādā no PS posmiem (piemēram, PS2 Triāls k=0.5).
6.9 Pārejot no vienas ieskaites grupas uz citu, ekipāžai iegūtie kopvērtējuma punkti paliek iepriekšējā grupā, t.i. tos nevar “paņemt līdzi”.
6.10 Sodi par pārkāpumiem tiek piemēroti saskaņā ar LTČ Nolikuma Pielikumu Nr.4.
6.11 Lai saņemtu punktus gada kopvērtējumam, ekipāžai katrā LTČ posmā atļauts mainīt vienu no sekojošiem: transporta līdzekli, pilotu vai stūrmani.

7. Protesti
7.1 Protests pret sacensību gaitu, citu dalībpersonu rīcību sacensību laikā vai sporta tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem jāadresē sacensību Komisāram un jāiesniedz Dalībnieku tiesnesim.
7.2 Protests jāiesniedz rakstiski, pieteicēja parakstīts. Protestā jānorāda LAF NSK vai sacensību Nolikumā ietvertu noteikumu pārkāpums vai – ja LAF NSK vai Nolikumā attiecīgais jautājums nav iekļauts – vispārēju sporta principu pārkāpums.
7.3 Protestam jāpievieno garantijas iemaksu par protestu 60 LVL. Ja protestu atzīst par pamatotu, iemaksu par protestu atmaksā protesta iesniedzējam un izdevumus par protesta izskatīšanu sedz vainīgā persona. Ja protestu atzīst par nepamatotu, iemaksa par protestu paliek Rīkotāja rīcībā.
7.4 Ja protests jautājuma izskatīšanai paredz papildus izdevumus (piemēram, dažādu transporta līdzekļu sistēmu un mezglu demontāžu un atjaunošanu, transportēšanu utt.), protesta iesniedzējam jāsedz arī šie izdevumi. Ja protests tiek atzīts par pamatotu, vainīgā puse sedz visus tehniskās pārbaudes procedūras izdevumus.
7.5 Ja iespējams, var notikt protestā iesaistīto pušu uzklausīšana. Ja kāda no iesaistītajām pusēm neierodas, lēmumu pieņem bez viņu klātbūtnes
7.6 Protests jāiesniedz ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pagaidu rezultātu paziņošanas. Ja kādu iemeslu dēļ rezultātu apkopošana aizkavējas vairāk kā divas stundas pēc sacensību programmā paredzētā laika un apbalvošana tiek pārcelta uz nākamās nedēļas trešdienu, rezultātiem jābūt publicētiem pirmdienas laikā www.laf.lv un www.mazozoli.lv mājas lapās internetā. Šajā gadījumā protestus var iesniegt otrdienas laikā elektroniskā formā, rakstisko versiju tajā pašā dienā nosūtot pa pastu, un garantijas iemaksu pārskaitot LAF TRK norādītājā bankas kontā. Protestu atļauts iesniegt pēc noteiktā termiņa tikai tad, ja Komisārs atzinis objektīvu un pamatotu kavēšanās iemeslu.
7.7 Ja protesta izskatīšanas rezultāts neietekmē apbalvojamo vietu sadalījumu, Rīkotājs var sākt apbalvošanu atbilstoši sacensību programmai.
7.8 Ja protesta izskatīšanas rezultātā var mainīties apbalvojamo vietu sadalījums, apbalvošanu atļauts sākt pēc protesta izskatīšanas un Komisāra lēmuma paziņošanas:
7.8.1 pēc apelācijas pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, ja apelācijas pieteikums nav iesniegts;
7.8.2 pēc apelācijas prasības galīgās izskatīšanas, ja ir iesniegts apelācijas pieteikums.
7.9 Komisāra lēmums ir saistošs visām ieinteresētajām pusēm. Komisāra lēmums stājas spēkā līdz ar tā paziņošanu uz oficiālā informācijas stenda un ir spēkā, ja vien apelācijas kārtībā nav atcelts.
7.10 Sacensību gaitā pieņemtajiem Komisāru lēmumiem un T-R Padomes pieņemtajiem lēmumiem apelācijas instance ir LAF prezidija apstiprināta LAF Apelācijas tiesa.
7.11 Apelācijas prasības iesniedzējam 1 stundas laikā pēc lēmuma paziņošanas jāiesniedz instancei, kas pieņēmusi lēmumu. Rakstisks, iesniedzēja parakstīts apelācijas pieteikums 48 stundu laikā jāiesniedz apelācijas LAF apelācijas instancē, vienlaicīgi pievienojot apelācijas iemaksu, kuru noteikusi LAF apelācijas tiesa.
7.12 Apelācijas prasība jāizskata LAF NSK 12.nodaļā noteiktajā kārtībā.

8. Identifikācija
8.1 Startējot LTČ, ekipāžai jāiegādājas vai jāaprīko automašīna ar diviem starta numuriem, kā arī sacensību emblēmu un obligāto reklāmu. Starta numuru un emblēmu izvietojumam uz transporta līdzekļa un to izgatavošanai jānotiek atbilstoši šī LTČ Nolikuma Pielikumam Nr. 3.
8.2 Starta numurzīmju vai emblēmu nozaudēšanas gadījumā sacensību laikā ekipāžai var uzlikt naudas sodu līdz 30% no Rīkotājam veiktā ziedojuma. Par katras, starp LTČ izcīņas posmiem, nozaudētas starta numurzīmes/emblēmas atjaunošanu ekipāža maksā atkārtoti, pasūtot nepieciešamo ne vēlāk, kā divas nedēļas iepriekš LAF TRK.
8.3 Starta numuru LTČ ekipāža iegūst saskaņā ar iegūto vietu iepriekšējā gada LTČ izcīņā.
8.4 LTČ starta numuri tiek piešķirti atkarībā no  ieskaites grupas un no iegūtās vietas LTČ izcīņā: TR1: Nr.101 – 199; TR2: Nr.201 – 299; TR3: Nr.301 – 399; OPEN: Nr.50 – 99.
8.5 2010. gadam ATV ieskaties grupu transporta līdzekļiem tiek piešķirts šāds numuru diapazons: ATV: Nr.1 – 99.
8.6 Transporta līdzekļiem, kas nav piedalījušies LTČ, numuri tiek piešķirti pieteikšanās kārtībā.

9. Balvu fonds
9.1 Rīkotājs katrā LTČ posmā apbalvo trīs labākās startējušās ekipāžas ieskaites grupās TR1, TR2, TR3, OPEN kā arī apvienotā ATV OPEN un ATV Standart kategorijā.
9.2 LTČ izcīņas gada kopvērtējumā LAF TRK apbalvo trīs labākās ekipāžas ieskaites grupās TR1, TR2, TR3, OPEN, ATV Standart un ATV OPEN.
9.3 LTČ izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

10. Reklāma
10.1 Dalībniekam ir jāizvieto uz sava transporta līdzekļa LAF TRK un/vai Rīkotāja piedāvātā reklāma norādītajās vietās saskaņā ar LTČ Nolikuma Pielikumu Nr. 3.
10.2 Laukumi virs un zem starta numuriem ir paredzēti Rīkotājam.
10.3 Par atteikšanos izvietot uz transporta līdzekļa Rīkotāja paredzētās reklāmas vai to neesamība saskaņā ar LTČ Nolikuma Pielikumu Nr. 3 – sods 50Ls.
10.4 Sacensību ģenerālsponsoru reklāmas izvietošana uz transporta līdzekļa šim mērķim paredzētajiem laukumiem ir obligāta.
10.5 Dalībniekam ir tiesības izvietot reklāmu uz sava transporta līdzekļa, ja tā nav pretrunā ar LTČ Nolikuma vai tā Pielikumā Nr. 3 paredzēto, kā arī ar Latvijas Republikas likumdošanu.

11. Atbildība un tiesības
11.1 Rīkotājs neatbild par zaudējumiem, ko nodarījusi autosporta sacensību  dalībpersona tīšu vai netīšu darbību rezultātā pret trešo personu.
11.2 Rīkotājs neatbild par  autosporta sacensību dalībpersonu transporta līdzekļiem un personīgajām mantām.
11.3 Rīkotājs neatbild par sacensību laikā notikušiem CSNg un drošības noteikumu pārkāpumiem. Autosporta sacensību dalībpersonas pašas pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma kartē.
11.4 Sacensību Komisārs, drošības apsvērumu dēļ, var atcelt daļu veicamās distances jebkurā laikā, arī tad, ja kāds dalībnieks to jau ir veicis.

12. Sodi
12.1 Aizliegums startēt, izslēgšana no sacensībām, naudas sodi un sodi, ko nosaka sacensību dokumentācija tiek noteikti saskaņā ar soda tabulu (sk. LTČ Nolikuma Pielikumu Nr. 4) un LAF Sporta Kodeksu.

13. Pieteikumi
13.1 Katra LTČ posma programmu un pieteikumu iesniegšanas, samaksas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
13.2 Katra posma pieteikums un nolikums tiek publicēts www.mazozoli.lv un www.laf.lv.

14. Administratīvā un tehniskā kontrole
14.1 Visām ekipāžām, kas piedalās sacensībās, ir jāierodas uz administratīvo un tehnisko kontroli saskaņā ar posma Nolikumu. Rīkotājs var paredzēt un piemērot finansiālus sodus par posma Nolikuma neievērošanu.
14.2 Administratīvajā kontrolē pārbaudāmie dokumenti:
14.2.1 aizpildīts pieteikuma veidlapas oriģināls ar visu ekipāžu locekļu parakstiem;
14.2.2 sacensību dalībnieka sportista licence;
14.2.3 apdrošināšanas polise nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos;
14.2.4 pilota vadītāja apliecība;
14.2.5 transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un/vai sporta automašīnas tehniskā pase.
14.3 Uz tehnisko kontroli ar savu transporta līdzekli drīkst ierasties tās ekipāžas, kas nokārtojušas administratīvo kontroli. Ierodoties uz tehnisko kontroli transporta līdzeklim jābūt aprīkotam ar starta numuriem un obligāto reklāmu. Tehniskajai kontrolei ir vispārējs raksturs par transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa un drošības normu ievērošanu. Ja Tehniskās komisijas laikā tiek konstatēta transporta līdzekļa neatbilstība tehniskām vai drošības prasībām, Sporta komisārs drīkst noteikt neatbilstību novēršanas termiņu. Sacensību laikā jebkurā brīdī drīkst veikt transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa un drošības normu ievērošanas un obligātā ekipējuma pārbaudi. Visu sacensību laiku sacensību dalībnieks ir atbildīgs par sava transporta līdzekļa tehnisko atbilstību.

15. Drošības un papildus aprīkojums
15.1 Atpazīstamības un redzamības uzlabošanai, katrai dalībpersonai ir obligātas  vestes ar atstarojošu elementu. Oficiālajām personām vestes ir dzeltenā krāsā, ekipāžu dalībniekiem – oranžā krāsā.
15.2 Ir ieteicama galvas aizsargķiveru lietošana ekipāžu dalībniekiem.
15.3 Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, ir jābūt aprīkotam ar standarta 12V līdzstrāvas barošanas ligzdu („piepīpētāju”), lai nodrošinātu elektro barošanu maršruta pieraksta iekārtai („Melnai kastei”). Tāpat jābūt paredzētai vietai „Melnās kastes” novietošanai, laukums 15×15 cm, ņemot vērā “Global Positioning System” (GPS) satelītu signāla uztveršanas nepieciešamību.
15.4 Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB savienojuma kabeli.

16. Pielikumi
16.1 Pielikums Nr. 1 “Punktu tabula”.
16.2 Pielikums Nr. 3 “Starta numurzīmju, sacensību emblēmu un reklāmas izvietošana uz automašīnas”.
16.3 Pielikums Nr. 4 “Vērtējums un sodi”.

 

 

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru